Random Rhythm #4

Pagi pagi sehat minum jamu
Supaya sampai malam masih bergairah

Sedih tak mendapat balasanmu

Tapi aku belum mau menyerah